Visszaküldés, szavatosság

Vásárlástól való elállás

A www.nilin.hu oldalról nyugodtan rendelhetsz! Cégünk minden termékére visszavásárlási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Elállási jog

Amennyiben a www.nilin.hu által küldött termék nem nyerné el a tetszésed, vagy rosz a méret, vagy bármely más okból így döntesz, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül jogod van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékodtól. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a terméket átveszed. Ha az elállási jogoddal élni kívánsz, kötelező az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot eljuttatni a www.nilin.hu-hoz e-mail üzenetben az info@nilin.hu email címre, és a visszaküldendő csomagba beletenni. A visszaáru postaköltség a vevőt terheli! Az elállási jogodat a megrendelés leadása után közvetlenül, a megrendelés postázása előtt is gyakorolhatod.

- Normál belföldi csomagként, 14 napon belül, saját költségeden juttasd vissza az alábbi címre: 

Nilin.hu 1025 Budapest, Szalamandra út 30.

+36209996555

info@nilin.hu

 

- FOXPOST AUTOMATA  Csomagodat 14 napon belül visszaküldheted. Ezt bármelyik FOXPOST automatánál egyszerűen megteheted az egyedi csomagátvételi kód újbóli megadásával.

 

A terméket, termékeket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttasd vissza a nilin.hu részére, az elállási nyilatkozattal együtt ( jelölve a megrendelésszámot, a számlaszámot, a visszaküldés okát, a visszatérítéshez bankszámlaszámot, és számlatulajdonos nevét), hogy ezzel is meggyorsítsd a visszavételezés folyamatát.

 

A visszaküldött megrendelt termékek árát csak átutalással tudjuk visszautalni, a postaköltség a Vevőt terheli. 

 

Utánvétes, illetve portós csomagot a nilin.hu-nak nem áll módjában átvenni.

 

Elállási nyilatkozatminta innen lementhető.

Elállási nyilatkozat Nilin

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben a www.nilin.hu a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.  Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

 

Az esetlegesen bármilyen okból nem megfelelő és visszaküldött termékek árát az áru visszaérkezését követően maximum 30 napon belül minden esetben visszatérítjük a megadott bankszámlaszámra.

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).
Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a www.nilin.hu haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítést a www.nilin.hu mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A www.nilin.hu a Vevő által írásban megadott bankszámlaszámára utalja vissza a vásárolt termékek árát. Utánvételes küldeményt nem áll módunkban átvenni.

A Vevő köteles a www.nilin.hu számára a terméket, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

Szavatosság, jótállás

Először is reméljük az alábbit nem kell elolvasnod! De minden igyekezetünk ellenére sajnos előfordulhatnak hibás termékek. Elnézést ha belefutottál egybe!

Ha hibás, vagy sérült a termék, jelezd e-mail-ben az info@nilin.hu címen, fényképpel igazolva a termék hibáját. A Nilin.hu ezután eldönti, hogy kéri-e a hibás termék visszaküldését, vagy visszautalja a hibás termék árát, visszaküldés nélkül. Hibás, vagy téves termék esetén a visszaszállítás költségét a nilin.hu téríti meg, az általunk kiszámlázott szállítási költség maximumáig, amennyiben a reklamáció után úgy döntünk, hogy kérjük a visszaküldést. Utánvételes, vagy portós küldeményt nem áll módunkban átvenni. Kérjük a fentebb található elállási nyilatkozatmintát a csomagban küld vissza, és írd le a hibát.

 

Kellék szavatosság: A Vevő a www.nilin.hu hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül a www.nilin.hu-val szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a www.nilin.hu számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a www.nilin.hu költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a www.nilin.hu adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket a www.nilin.hu-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság: A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A forgalmazó (www.nilin.hu) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A forgalmazónak (www.nilin.hu-nak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Jótállás hibás teljesítés esetén: a www.nilin.hu a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja. A www.nilin.hu jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt a www.nilin.hu a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti.

 

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A szavatossági és jótállási igények intézése: A www.nilin.hu a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a www.nilin.hu a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha a www.nilin.hu a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.